Tag Archives: PRAWO TURYSTYCZNE

Komunikat dla klientów biura Selectours & Telemac Sp. z o.o.

 

Poniżej zamieszczam komunikat Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w sprawie niewypłacalności organizatora turystyki: Selectours & Telemac Sp. z o.o. Wkrótce zamieszczę do niego komentarz.

Informujemy, że w dniu 28 marca 2012 r. zostały uruchomione wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowej biura podróży Selectours & Telemac Sp. z o.o. dla poszkodowanych klientów.

Wpłynęło 1737 zasadnych roszczeń na kwotę 5.774.274,82 zł.

Po pokryciu kosztów sprowadzenia klientów do kraju z sumy gwarancji pozostała kwota 1.613.727,56 zł.

Zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (w brzmieniu sprzed 17 września 2010 r.), jeżeli suma gwarancji jest niewystarczająca na zwrot wszystkich wpłat wniesionych przez klientów, wypłaty obniża się proporcjonalnie do wysokości pozostałej sumy.

W związku z powyższym klienci, których imprezy turystyczne nie zostały zrealizowane otrzymują ze środków z gwarancji ubezpieczeniowej biura podróży Selectours & Telemac Sp. z o.o. zwrot równowartości 27,88 % wpłaconej kwoty.

Klienci, których imprezy turystyczne zostały przerwane otrzymują zwrot równowartości 27,88 % kwoty za utracone dni wypoczynku (tj. cenę imprezy turystycznej podzielono przez ilość dni pobytu, otrzymując w ten sposób koszt 1 dnia. Po pomnożeniu liczby utraconych dni pobytu przez koszt jednego dnia, otrzymano kwotę stanowiącą podstawę do wyliczenia zwrotu. Od ww. podstawy klienci otrzymali 27,88 %).

Warunkiem skorzystania ze środków z gwarancji ubezpieczeniowej było złożenie kompletnych zgłoszeń o roszczenie, zgodnych z umową gwarancji ubezpieczeniowej.

 Uprzejmie informujemy, że roszczenia złożone w związku z zakupem biletów lotniczych, złożone przez agentów i pośredników, roszczenia dotyczące reklamacji z tytułu niewłaściwej realizacji imprezy turystycznej oraz imprez anulowanych na życzenie klientów, które miały odbyć się przed ogłoszeniem niewypłacalności biura nie są objęte gwarancją ubezpieczeniową Selectours & Telemac Sp. z o.o.

Decydują o tym zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, stanowiące, że organizator turystyki jest zobowiązany zapewnić klientom, na wypadek swojej niewypłacalności, zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki oraz osób, które działają w jego imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana (art. 5 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych). Imprezą turystyczną są co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu (art. 3 pkt 2 ustawy o usługach turystycznych). Klientem jest osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została zawarta, a także osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową (art. 3 pkt 11 ustawy o usługach turystycznych).

 Informujemy, że dochodzenie roszczeń z ww. zabezpieczenia finansowego Selectours & Telemac Sp. z o.o. nie zastępuje normalnej drogi rozstrzygania sporów pomiędzy klientami a biurami podróży przed sądami cywilnymi, a jedynie uzupełnia istniejący stan prawny w sytuacjach wyjątkowych.

Źródło: komunikat Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego z 29 marca 2012 r.

 

Reklamy

„Każdy będzie mógł zostać przewodnikiem” („Rz”)

W Rzeczpospolitej ukazał się artykuł pt. Każdy będzie mógł zostać przewodnikiem w którym odniesiono się do skutków propozycji deregulacji zawodu przewodnika turystycznego oraz pilota wycieczek.

MSiT: przewodnik górski zostaje

26 lutego pisałem na FB, że zbliża się koniec lutego, a w dalszym ciągu nie został opublikowany plan legislacyjny Ministerstwa Sportu i Turystyki na obecny rok.

29 lutego plan ten pojawił się na stronie internetowej ministerstwa. O turystyce jest niewiele, m.in. nie pojawia się kwestia szlaków turystycznych, o których było w poprzednim planie (czy coś osiągnięto w tym zakresie?).

Mamy za to pewne odniesienie się do regulacji dotyczącej przewodników turystycznych. W pkt. 9 planu znajduje się informacja o rozporządzeniu w sprawie przewodników górskich i międzynarodowych przewodników wysokogórskich. Rozporządzenie to ma stanowić wykonanie delegacji ustawowej z art. 34 u.u.t., w brzmieniu nadanym mu przez ustawę deregulacyjną. Drugie rozporządzenie ma dotyczyć stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w tym zawodzie.

Powyższy plan wskazuje, że propozycja ustawy deregulacyjnej będzie obejmowała zniesienie regulacji dotyczącej pozostałych przewodników turystycznych, a więc ustawowych uprawnień przewodnika miejskiego oraz przewodnika terenowego. Podobny wniosek można wyprowadzić co do likwidacji ustawowych uprawnień pilota wycieczek.

Piotr Cybula

 

Nowe prace dotyczące prawnych aspektów pilotażu i przewodnictwa

Nakładem wydawnictwa Proksenia ukazała się publikacja pt. Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i przewodnictwie.

W pracy tej opublikowane zostały cztery artykuły poruszające aspekty prawne:

T. Simiński-Stanny, Ogólna sytuacja prawna pilotów i przewodników w Polsce

P. Szymanowski, Europejskie Ramy Kwalifikacji w pilotażu i przewodnictwie a uznawanie zawodów regulowanych. Czy przewodnika traktować jako zawód regulowany czy jako produkt regionalny? – wprowadzenie do dyskusji

M. Nowak-Duda, Przewodnicy w Austrii – zasady uzyskania licencji, przepisy adaptacyjne dyrektywy unijnej

 Z. Barbaś, Procedury administracyjne dotyczące pilotów wycieczek i przewodników turystycznych w projekcie Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei ‚jednego okienka’ (UEPA)

Informacja wydawcy: tutaj.

Jedno ministerstwo zapowiada deregulację, a drugie ogłasza zamówienie publiczne na wykonanie zadań w ramach regulacji

16 lutego 2012 r. na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki pojawiło się ogłoszenie o zamówieniu publicznym na:

Zaprojektowanie i wykonanie systemu informatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych wraz z Centralnym Wykazem Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, Centralnym Wykazem Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek i Centralnym Wykazem Obiektów Hotelarskich.

Zamówienie to jest oczekiwane od dłuższego czasu. W szczególności warto zauważyć, że nowelizacja ustawy o usługach turystycznych z 29 kwietnia 2010 r., która weszła w życie 17 września 2010 r., wprowadziła do tej ustawy przepis, stosownie do którego Minister Sportu i Turystyki prowadzi rejestr organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Od tego czasu minęło kilkanaście miesięcy, a rejestru tego wciąż nie ma.

Z drugiej jednak strony ostatnio głośno jest o projekcie deregulacji, który miałby objąć także przewodnika turystycznego oraz pilota wycieczek. W szczególności Jarosław Gowin – minister sprawiedliwości wielokrotnie wypowiadał się o takiej potrzebie co do przewodnika turystycznego.

Biorąc pod uwagę tę okoliczność, powstaje pytanie o celowość ogłaszania zamówienia publicznego na tym etapie dyskusji o wskazanym wyżej kształcie – obejmującego Centralny Wykaz Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek oraz Centralny Wykaz Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek. Zapewne były ku temu jakieś inne ważne powody, ale mimo wszystko pozostaje pewne wrażenie, że działania administracji rządowej w tym zakresie nie są prowadzone w sposób harmonijny. Obywatele mogą mieć też wrażenie pewnej dezorientacji.

Piotr Cybula

Komunikat Warszawskiej Izby Turystyki w sprawie prac rządowych w przedmiocie deregulacji

Warszawska Izba Turystyki ogłosiła komunikat w sprawie planu prac rządowych oraz konsultacji społecznych dotyczących projektu ustawy o deregulacji zawodów, w tym przewodnika turystycznego i pilota wycieczek.

Komunikat dostępny jest: tutaj.

Piotr Cybula

FREE SPEECH FIGHT, czyli dlaczego Amerykanie nie lubią „licencji” dla przewodników turystycznych

Dla Amerykanów problem regulacji zawodu przewodnika turystycznego to przede wszystkim problem swobody wypowiedzi. Ostatnio głośno zrobiło się o kolejnym przypadku wprowadzenia „licencji” w tym zakresie (wcześniej pisałem już o przykładzie Filadelfii).

Na stronie Institute for Justice można przeczytać:

In New Orleans, it is a crime to charge people for a talking tour without first getting permission from the government.

City officials require every tour guide to pass a history exam, undergo a drug test and an FBI criminal background check every two years merely for speaking. People who give tours without a license face fines up to $300 per occurrence and five months in jail.

The First Amendment does not allow the government to be in the business of deciding who is—and who is not—allowed to speak about various topics. That is why four New Orleans tour guides have joined with the Institute for Justice in a federal lawsuit seeking to secure their free speech rights.

Vindicating this principle will help protect the rights of countless people across the country that speak for a living—whether they speak as news reporters, stand-up comedians or tour guides. This lawsuit was filed on December 13, 2011, in the U.S. District Court for the Eastern District of Louisiana.

Na wskazanej wyżej stronie znajdują się inne ciekawe materiały w tej sprawie, w tym krótki film.

dr Piotr Cybula