Tag Archives: PRAWO TURYSTYCZNE

Nowe prace dotyczące prawnych aspektów pilotażu i przewodnictwa

Nakładem wydawnictwa Proksenia ukazała się publikacja pt. Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i przewodnictwie.

W pracy tej opublikowane zostały cztery artykuły poruszające aspekty prawne:

T. Simiński-Stanny, Ogólna sytuacja prawna pilotów i przewodników w Polsce

P. Szymanowski, Europejskie Ramy Kwalifikacji w pilotażu i przewodnictwie a uznawanie zawodów regulowanych. Czy przewodnika traktować jako zawód regulowany czy jako produkt regionalny? – wprowadzenie do dyskusji

M. Nowak-Duda, Przewodnicy w Austrii – zasady uzyskania licencji, przepisy adaptacyjne dyrektywy unijnej

 Z. Barbaś, Procedury administracyjne dotyczące pilotów wycieczek i przewodników turystycznych w projekcie Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei ‚jednego okienka’ (UEPA)

Informacja wydawcy: tutaj.

Jedno ministerstwo zapowiada deregulację, a drugie ogłasza zamówienie publiczne na wykonanie zadań w ramach regulacji

16 lutego 2012 r. na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki pojawiło się ogłoszenie o zamówieniu publicznym na:

Zaprojektowanie i wykonanie systemu informatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych wraz z Centralnym Wykazem Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, Centralnym Wykazem Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek i Centralnym Wykazem Obiektów Hotelarskich.

Zamówienie to jest oczekiwane od dłuższego czasu. W szczególności warto zauważyć, że nowelizacja ustawy o usługach turystycznych z 29 kwietnia 2010 r., która weszła w życie 17 września 2010 r., wprowadziła do tej ustawy przepis, stosownie do którego Minister Sportu i Turystyki prowadzi rejestr organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Od tego czasu minęło kilkanaście miesięcy, a rejestru tego wciąż nie ma.

Z drugiej jednak strony ostatnio głośno jest o projekcie deregulacji, który miałby objąć także przewodnika turystycznego oraz pilota wycieczek. W szczególności Jarosław Gowin – minister sprawiedliwości wielokrotnie wypowiadał się o takiej potrzebie co do przewodnika turystycznego.

Biorąc pod uwagę tę okoliczność, powstaje pytanie o celowość ogłaszania zamówienia publicznego na tym etapie dyskusji o wskazanym wyżej kształcie – obejmującego Centralny Wykaz Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek oraz Centralny Wykaz Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek. Zapewne były ku temu jakieś inne ważne powody, ale mimo wszystko pozostaje pewne wrażenie, że działania administracji rządowej w tym zakresie nie są prowadzone w sposób harmonijny. Obywatele mogą mieć też wrażenie pewnej dezorientacji.

Piotr Cybula

Komunikat Warszawskiej Izby Turystyki w sprawie prac rządowych w przedmiocie deregulacji

Warszawska Izba Turystyki ogłosiła komunikat w sprawie planu prac rządowych oraz konsultacji społecznych dotyczących projektu ustawy o deregulacji zawodów, w tym przewodnika turystycznego i pilota wycieczek.

Komunikat dostępny jest: tutaj.

Piotr Cybula

FREE SPEECH FIGHT, czyli dlaczego Amerykanie nie lubią „licencji” dla przewodników turystycznych

Dla Amerykanów problem regulacji zawodu przewodnika turystycznego to przede wszystkim problem swobody wypowiedzi. Ostatnio głośno zrobiło się o kolejnym przypadku wprowadzenia „licencji” w tym zakresie (wcześniej pisałem już o przykładzie Filadelfii).

Na stronie Institute for Justice można przeczytać:

In New Orleans, it is a crime to charge people for a talking tour without first getting permission from the government.

City officials require every tour guide to pass a history exam, undergo a drug test and an FBI criminal background check every two years merely for speaking. People who give tours without a license face fines up to $300 per occurrence and five months in jail.

The First Amendment does not allow the government to be in the business of deciding who is—and who is not—allowed to speak about various topics. That is why four New Orleans tour guides have joined with the Institute for Justice in a federal lawsuit seeking to secure their free speech rights.

Vindicating this principle will help protect the rights of countless people across the country that speak for a living—whether they speak as news reporters, stand-up comedians or tour guides. This lawsuit was filed on December 13, 2011, in the U.S. District Court for the Eastern District of Louisiana.

Na wskazanej wyżej stronie znajdują się inne ciekawe materiały w tej sprawie, w tym krótki film.

dr Piotr Cybula

 

Nowe prace dotyczące odpowiedzialności przedsiębiorców turystycznych

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ukazała się publikacja pt. Odpowiedzialnośc cywilnoprawna w obrocie gospodarczym pod red. prof. Andrzeja Śmieji.

W książce tej opublikowane zostały trzy prace odnoszące się do problematyki odpowiedzialności przedsiębiorców turystycznych:

– P. Cybula, O ewolucji zasad odpowiedzialności organizatora turystyki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną

– J. Gospodarek, Zasady i zakres odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy turystycznego. Próba uogólnień

– K. Marak, Odpowiedzialność cywilnoprawna hotelarzy

Książka  wydana została w serii Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informacja wydawcy o publikacji (w tym spis treści oraz wstęp) dostępna jest: tutaj.

 

Sąd za nieudane wakacje – pierwszy pozew zbiorowy przeciwko biuru podróży

Pierwszy w historii pozew zbiorowy wpłynął do katowickiego sądu. Grupa turystów domaga się od biura podróży wypłaty zadośćuczynienia za nieudane wakacje. – Takiej sprawy jeszcze nie było, a na jej rozstrzygnięcie z niecierpliwością czekać będzie cała branża – przyznaje Grzegorz Chmielewski z Polskiej Izby Turystyki – zob. więcej: Sąd za nieudane wakacje. Takiej sprawy jeszcze nie było.

Piotr Cybula

Uczestnicy II Forum Przewodników Turystycznych apelują do min. J. Gowina

Poniżej przedstawiam pismo, które uczestnicy II Forum Przewodników Turystycznych skierowali m.in. do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina w sprawie deregulacji zawodu przewodnika turystycznego:

W imieniu środowiska przewodnickiego reprezentowanego przez przewodników zrzeszonych w kołach i klubach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a także w innych stowarzyszeniach przewodnickich działających na terenie Polski, pragniemy wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie pojawiającymi się informacjami o planowanych działaniach zmierzających do wprowadzenia radykalnych zmian w zawodzie przewodnika turystycznego. Nie zgadzamy się na obniżenie prestiżu wykonywanego przez nas zawodu, poprzez zniesienie czytelnych i przejrzystych reguł określających kompetencje przewodnika. Deregulacja wypaczy sens dobrze funkcjonującej formuły, jaką przez lata wypracowały kolejne pokolenia przewodników skupione w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym.
Interes społeczny wymaga, aby przewodnik znał się na swoim rzemiośle i dawał rękojmię należytego wykonywania zawodu. Przekreślenie dorobku naszej pracy, na rzecz której ponieśliśmy wymierne koszty, niesie niebezpieczeństwo utraty zaufania do państwa prawa. Może też rodzić uzasadniony żal do tegoż państwa, które najpierw wymagało od nas ukończenia kosztownych i długotrwałych kursów, a obecnie może spowodować gwałtowną deprecjację naszego wkładu w tworzenie tożsamości grupy zawodowej liczącej ok. 15 tysięcy osób.
W demokratycznym państwie obywatele mają prawo domagać się, aby ustawa regulowała pewne zawody gwarantujące wysoki poziom usług. Ważne jest, że w przypadku przewodników turystycznych nie istnieje zjawisko korporacji zawodowej. Każdy, kto podejmie trud zdobycia wiedzy niezbędnej do ukończenia kursu i zdania egzaminu, może zostać przewodnikiem i pracować w tym zawodzie. Stowarzyszenia i Towarzystwa, do których należymy, w żaden sposób nie ograniczają dostępu do rynku pracy osobom niezrzeszonym. Po-dobnie każdy, kto spełni warunki ustawowe, może organizować kursy przewodnickie; ich jakość weryfikowana jest jednakże egzaminem państwowym organizowanym i przeprowadzanym wyłącznie przez Urzędy Marszałkowskie.
Uważamy, że przewodnik turystyczny jest również nauczycielem i musi być odpowiedzialny za przekazywane informacje. Dlatego też jego wiedza musi być weryfikowana w egzaminach państwowych, podobnie jak nauczycieli, od których wymaga się specjalistycznego wykształcenia. Zakres wiedzy przewodnickiej jest niezwykle interdyscyplinarny i żaden kierunek studiów nie zawiera w swym programie tak szerokiej tematyki. Dlatego też nikt inny nie powinien być uprawniony to wykonywania tego zawodu.
Kraje, w których turystyka jest znaczącą gałęzią gospodarki, dbając o wartość przekazywanych informacji o swojej historii i kulturze, utrzymują zawody przewodnickie, by informacje te były przekazywane przez osoby do tego przygotowane. W większości krajów Unii Europejskiej obowiązują licencje przewodnickie. Niektóre z tych krajów wprowadzają nawet zwiększone limity godzin szkoleń – np. w Austrii kurs przewodnicki trwa 660 h, a na Wę-grzech kurs trwa aż 2 lata. W Niemczech poszczególne landy mają własne regulacje. Jednak ze względu na projekt normy unijnej EN 15565, w kilku landach trwają już weryfikacje standardów i kursy uzupełniające dla przewodników turystycznych.
Przewodnik turystyczny jest ambasadorem zarówno swego regionu, jak i całej Polski wobec turystów zagranicznymi w obszarze przekazywanej wiedzy. Pozostawienie bez weryfikacji osób będących tak silnym przekaźnikiem informacji niesie ze sobą poważne ryzyko budowania błędnego wizerunku Polski i Polaków. To także ryzyko powielania takiego wizerunku. Jedynie ukształtowana doświadczeniem i wieloletnią tradycją formuła reglamentowania usług przewodnickich poprzez system weryfikacji zawodowej, daje możliwość utrzymania jakości i bezpieczeństwa ważnego dla grupy zawodów zaufania społecznego.
Otwierający świat wartości przewodnik, to autorytet łączący przeszłość z teraźniejszością, respektujący ład społeczny i moralny w duchu prawdy i miłości Ojczyzny. Uczy za-sad współżycia społecznego oraz patriotyzmu. Przewodnik wprowadza uczestników wycieczek w dziedzictwo kulturowe Polski oraz uczy poszanowania kultury innych narodów.
Jako pełnoprawni uczestnicy debaty publicznej, mamy nadzieję że nasz świadomy głos w powyższej sprawie nie zostanie zignorowany.

Źródło: strona Forum.