Tag Archives: PRAWO TURYSTYCZNE

„Każdy będzie mógł zostać przewodnikiem” („Rz”)

W Rzeczpospolitej ukazał się artykuł pt. Każdy będzie mógł zostać przewodnikiem w którym odniesiono się do skutków propozycji deregulacji zawodu przewodnika turystycznego oraz pilota wycieczek.

MSiT: przewodnik górski zostaje

26 lutego pisałem na FB, że zbliża się koniec lutego, a w dalszym ciągu nie został opublikowany plan legislacyjny Ministerstwa Sportu i Turystyki na obecny rok.

29 lutego plan ten pojawił się na stronie internetowej ministerstwa. O turystyce jest niewiele, m.in. nie pojawia się kwestia szlaków turystycznych, o których było w poprzednim planie (czy coś osiągnięto w tym zakresie?).

Mamy za to pewne odniesienie się do regulacji dotyczącej przewodników turystycznych. W pkt. 9 planu znajduje się informacja o rozporządzeniu w sprawie przewodników górskich i międzynarodowych przewodników wysokogórskich. Rozporządzenie to ma stanowić wykonanie delegacji ustawowej z art. 34 u.u.t., w brzmieniu nadanym mu przez ustawę deregulacyjną. Drugie rozporządzenie ma dotyczyć stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w tym zawodzie.

Powyższy plan wskazuje, że propozycja ustawy deregulacyjnej będzie obejmowała zniesienie regulacji dotyczącej pozostałych przewodników turystycznych, a więc ustawowych uprawnień przewodnika miejskiego oraz przewodnika terenowego. Podobny wniosek można wyprowadzić co do likwidacji ustawowych uprawnień pilota wycieczek.

Piotr Cybula

 

Nowe prace dotyczące prawnych aspektów pilotażu i przewodnictwa

Nakładem wydawnictwa Proksenia ukazała się publikacja pt. Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i przewodnictwie.

W pracy tej opublikowane zostały cztery artykuły poruszające aspekty prawne:

T. Simiński-Stanny, Ogólna sytuacja prawna pilotów i przewodników w Polsce

P. Szymanowski, Europejskie Ramy Kwalifikacji w pilotażu i przewodnictwie a uznawanie zawodów regulowanych. Czy przewodnika traktować jako zawód regulowany czy jako produkt regionalny? – wprowadzenie do dyskusji

M. Nowak-Duda, Przewodnicy w Austrii – zasady uzyskania licencji, przepisy adaptacyjne dyrektywy unijnej

 Z. Barbaś, Procedury administracyjne dotyczące pilotów wycieczek i przewodników turystycznych w projekcie Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei ‚jednego okienka’ (UEPA)

Informacja wydawcy: tutaj.

Jedno ministerstwo zapowiada deregulację, a drugie ogłasza zamówienie publiczne na wykonanie zadań w ramach regulacji

16 lutego 2012 r. na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki pojawiło się ogłoszenie o zamówieniu publicznym na:

Zaprojektowanie i wykonanie systemu informatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych wraz z Centralnym Wykazem Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, Centralnym Wykazem Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek i Centralnym Wykazem Obiektów Hotelarskich.

Zamówienie to jest oczekiwane od dłuższego czasu. W szczególności warto zauważyć, że nowelizacja ustawy o usługach turystycznych z 29 kwietnia 2010 r., która weszła w życie 17 września 2010 r., wprowadziła do tej ustawy przepis, stosownie do którego Minister Sportu i Turystyki prowadzi rejestr organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Od tego czasu minęło kilkanaście miesięcy, a rejestru tego wciąż nie ma.

Z drugiej jednak strony ostatnio głośno jest o projekcie deregulacji, który miałby objąć także przewodnika turystycznego oraz pilota wycieczek. W szczególności Jarosław Gowin – minister sprawiedliwości wielokrotnie wypowiadał się o takiej potrzebie co do przewodnika turystycznego.

Biorąc pod uwagę tę okoliczność, powstaje pytanie o celowość ogłaszania zamówienia publicznego na tym etapie dyskusji o wskazanym wyżej kształcie – obejmującego Centralny Wykaz Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek oraz Centralny Wykaz Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek. Zapewne były ku temu jakieś inne ważne powody, ale mimo wszystko pozostaje pewne wrażenie, że działania administracji rządowej w tym zakresie nie są prowadzone w sposób harmonijny. Obywatele mogą mieć też wrażenie pewnej dezorientacji.

Piotr Cybula

Komunikat Warszawskiej Izby Turystyki w sprawie prac rządowych w przedmiocie deregulacji

Warszawska Izba Turystyki ogłosiła komunikat w sprawie planu prac rządowych oraz konsultacji społecznych dotyczących projektu ustawy o deregulacji zawodów, w tym przewodnika turystycznego i pilota wycieczek.

Komunikat dostępny jest: tutaj.

Piotr Cybula

FREE SPEECH FIGHT, czyli dlaczego Amerykanie nie lubią „licencji” dla przewodników turystycznych

Dla Amerykanów problem regulacji zawodu przewodnika turystycznego to przede wszystkim problem swobody wypowiedzi. Ostatnio głośno zrobiło się o kolejnym przypadku wprowadzenia „licencji” w tym zakresie (wcześniej pisałem już o przykładzie Filadelfii).

Na stronie Institute for Justice można przeczytać:

In New Orleans, it is a crime to charge people for a talking tour without first getting permission from the government.

City officials require every tour guide to pass a history exam, undergo a drug test and an FBI criminal background check every two years merely for speaking. People who give tours without a license face fines up to $300 per occurrence and five months in jail.

The First Amendment does not allow the government to be in the business of deciding who is—and who is not—allowed to speak about various topics. That is why four New Orleans tour guides have joined with the Institute for Justice in a federal lawsuit seeking to secure their free speech rights.

Vindicating this principle will help protect the rights of countless people across the country that speak for a living—whether they speak as news reporters, stand-up comedians or tour guides. This lawsuit was filed on December 13, 2011, in the U.S. District Court for the Eastern District of Louisiana.

Na wskazanej wyżej stronie znajdują się inne ciekawe materiały w tej sprawie, w tym krótki film.

dr Piotr Cybula

 

Nowe prace dotyczące odpowiedzialności przedsiębiorców turystycznych

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ukazała się publikacja pt. Odpowiedzialnośc cywilnoprawna w obrocie gospodarczym pod red. prof. Andrzeja Śmieji.

W książce tej opublikowane zostały trzy prace odnoszące się do problematyki odpowiedzialności przedsiębiorców turystycznych:

– P. Cybula, O ewolucji zasad odpowiedzialności organizatora turystyki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną

– J. Gospodarek, Zasady i zakres odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy turystycznego. Próba uogólnień

– K. Marak, Odpowiedzialność cywilnoprawna hotelarzy

Książka  wydana została w serii Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informacja wydawcy o publikacji (w tym spis treści oraz wstęp) dostępna jest: tutaj.