Tag Archives: publikacje

„Turystyka egzaminacyjna” a zasady wydawania praw jazdy według ustawy o kierujących pojazdami

W czasopiśmie „Paragraf na drodze” (nr 2/2014) ukazał się artykuł  Konrada A. Politowicza pt. „Turystyka egzaminacyjna” a zasady wydawania praw jazdy według ustawy o kierujących pojazdami.

Streszczenie artykułu:

Artykuł dotyczy problemu „turystyki egzaminacyjnej”, służącej uzyskiwaniu za granicą uprawnień do kierowania pojazdami przez obywateli polskich, w tym dotkniętych zakazem prowadzenia pojazdów, orzeczonym przez polski sąd, którzy następnie starają się wymienić wydane im za granicą prawo jazdy na polskie. Rozważania dotykają głównie płaszczyzny normatywnej – ustawy o kierujących pojazdami i Konwencji Wiedeńskiej – jednak w odwołaniu się do pragmatyki postępowań administracyjnych prowadzonych przez starostów powiatowych Autor poszukuje formuły spójnego współwystępowania regulacji zawartych w obu wspomnianych aktach prawnych. Konkluzja artykułu jest taka, że obowiązujące przepisy zapewniają właściwą realizację założeń gwarancyjnych i „szczelność” systemu prawa.

Źródło: Paragraf na drodze

Reklamy

„Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności edukacyjnej w gospodarstwach rolnych”

Na stronie internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dostępna jest publikacja dr. Jerzego Raciborskiego pt. Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności edukacyjnej w gospodarstwach rolnych (Kraków 2015).

Reżim prawny organizacji „wypraw partnerskich”. Zagadnienie poprawności implementacji prawa unijnego – nowy artykuł

W pierwszym numerze z tego roku czasopisma „Transformacje Prawa Prywatnego” ukazał się artykuł Niny Baranowskiej pt. „Reżim prawny organizacji „wypraw partnerskich”. Zagadnienie poprawności implementacji prawa unijnego„.

Jest on dostępny: tutaj.

„Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport” – dostępna publikacja

Na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK dostępne jest już nieodpłatnie przygotowana pod moją redakcją publikacja pt. Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport” (Kraków 2013). Zawiera ona dziewiętnaście następujących opracowań:

Leszek F. Korzeniowski
Nauki o bezpieczeństwie – wprowadzenie do problematyki
Ireneusz C. Kamiński
Obowiązki państwa dotyczące wypadków związanych z uprawianiem turystyki górskiej – uwagi na kanwie decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Furdik przeciwko Słowacji
Paweł Czubik
Pomoc konsularna w razie wypadków turystów poza granicami RP
Krzysztof Felchner
Jak poruszać się po „mapach” przepisów dotyczących map (prawo autorskie, o dostępie do informacji publicznej, o infrastrukturze informacji przestrzennej, geodezyjne i kartograficzne)?
Jerzy Gospodarek
Pojęcie, rodzaje i funkcje szlaków turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem szlaków górskich
Dominik Wolski
Obowiązek przewodnicki na obszarze parku narodowego obejmującego tereny górskie
Paweł Adamski, Anna Kolasińska, Zbigniew Witkowski
Co wynika z badań nielegalnej dyspersji w parkach narodowych?
Mikołaj Bielański, Piotr Cybula, Szymon Ziobrowski
Obszar uprawiania narciarstwa wysokogórskiego w Tatrzańskim Parku Narodowym a regulacje prawne
Marek Porzycki, Olena Sharvan
Prawo wykroczeń i prawo karne jako instrument zwalczania nielegalnego off-roadu – czy wskazane jest zaostrzenie przepisów?
Jerzy Raciborski
Bezpieczeństwo osób korzystających z usług stacji narciarskich
Michał Biliński
Problem prywatyzacji PKL S.A. z perspektywy bezpieczeństwa osób korzystających z jej usług
Piotr Łebek
Granice odpowiedzialności cywilnej organizatorów stoków narciarskich
Łukasz Cora
W kwestii tzw. zakazu uprawiania narciarstwa lub snowboardingu (wybrane aspekty materialno-procesowe zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich)
Wojciech Robaczyński
Cywilnoprawna odpowiedzialność narciarza
Jolanta Zatorska
Odpowiedzialność cywilna osób uprawiających sporty wysokogórskie we Francji
Małgorzata Serwach
Ubezpieczenia związane z turystyką górską
Mariusz Załucki
Problem ryzykownych i długotrwałych wypraw górskich a prawo rodzinne i spadkowe
Sabina Owsianowska
Bezpieczeństwo i aspekty prawne w przekazie informacyjnym organizatorów turystyki dzieci i młodzieży (na przykładzie turystyki górskiej)
Michał Kućka
Szczególna regulacja stanu wyższej konieczności w ustawie o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

Link do publikacji: http://www.cotg.pttk.pl/bezpiecz/bezpieczenstwo_aspekty.pdf

„Szlaki turystyczne a prawo – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” – dostępna nieodpłatnie publikacja

Na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTKK dostępna jest nieodpłatnie przygotowana pod moją redakcją publikacja pt. Szlaki turystyczne a prawo – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość (Kraków 2012).

Spis treści:

Wprowadzenie – Piotr Cybula
Cele i zakres projektowej ustawy o szlakach turystycznych – Jerzy Gospodarek
Zarys dziejów budowy i znakowania górskich szlaków turystycznych na ziemiach polskichJerzy Kapłon
Pojęcie i rodzaje szlaków turystycznychMarta Miller
W sprawie potrzeby regulacji szlaków turystycznych położonych w górach – Dominik Wolski
Elementy formalnoprawne w organizacji kulturowych szlaków turystycznych – balast czy istotna potrzeba? Zarys problematyki na podstawie analizy funkcjonowania wybranych systemówArmin Mikos von Rohrscheidt
Status prawny szlaków turystycznych we FrancjiJolanta Zatorska
Wyznaczanie lądowych szlaków turystycznych i korzystanie z nich (zagadnienia administracyjnoprawne)Jacek Szwaja
Możliwości ograniczenia właściciela w wykonywaniu prawa własności dla celów turystycznych – Janusz Długopolski
Problematyka utrzymania systemów szlaków turystycznych. Uwagi de lege lata i de lege ferendaKrzysztof Sondel
Odpowiedzialność cywilna za wypadki na szlakach turystycznychWojciech Robaczyński
Ochrona nazwy w obszarze usług turystycznych w kontekście przyszłej regulacji szlaku turystycznegoMariusz Załucki
Odpowiedzialność karna za wypadki na szlakach turystycznychWojciech Górowski

„Wnioski i rekomendacje Kongresu Turystyki Polskiej”

W zeszłym roku odbył się w Świdnicy Kongres Turystyki Polskiej.

Wczoraj otrzymałem opracowany w związku z nim raport: Wnioski i rekomendacje Kongresu Turystyki Polskiej. Wiele z zawartych w nim wypowiedzi dotyczy prawnych aspektów turystyki.

Jest on dostępny tutaj: raport_ktp2016. Lektura obowiązkowa dla każdego zainteresowanego przyszłością polskiej turystyki.

 

„Góry – Człowiek – Turystyka” – dostępna publikacja

Poniżej zamieszczam w wersji pdf publikację pt. Góry – Człowiek – Turystyka. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Andrzejowi Matuszykowi (Kraków 2011). Została ona przygotowana pod redakcją Marka Czyża, Sabiny Owsianowskiej i moją.

gory_czlowiek_turystyka

W książce tej opublikowane zostały m.in. dwa artykuły poruszające problematykę prawnych aspektów turystyki. Zawiera ona następujące opracowania:
„Na kolana”
Michał Jagiełło

CZĘŚĆ I. ZARYS SYLWETKI PROF. ANDRZEJA MATUSZYKA
Partner
Leszek Zabdyr
Zarys biografii prof. Andrzeja Matuszyka
Robert Rokowski
Publikacje prof. Andrzeja Matuszyka
Elżbieta Budkiewicz, Beata Foszczyńska
Wkład prof. Andrzeja Matuszyka w utworzenie i działalność Zakładu Alpinizmu i Turystyki Kwalifikowanej AWF w Krakowie
Tomasz Ręgwelski
Prof. Andrzej Matuszyk jako redaktor naczelny czasopisma „Folia Turistica”
Sabina Owsianowska

CZĘŚĆ II. WARTOŚCI – IDEOLOGIA – TRADYCJA
Aksjologiczne metamorfozy górskich wypraw
Józef Lipiec
Symbolika góry
Maria Zowisło
Rozważania na temat montanofilii na kanwie jubileuszu prof. Andrzeja Matuszyka
Zbigniew Witkowski, Adam Mroczka
Góry wysokie i woda – historia przyjaźni czy walki?
Joanna Pociask-Karteczka
Czym są góry?
Jan Blecharz, Aleksandra Tokarz
Zdobycie południowej ściany Zamarłej Turni w 1910 roku. Reminiscencje historyczno-ideologiczne
Ewa Roszkowska
Próby klasyfikacji dyscyplin sportów wysokogórskich w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego
Marek Czyż
Wkład Zygmunta Andrzeja Heinricha w polską eksplorację gór wysokich
Łukasz Ziółkowski
Z rozważań nad dziejami tradycji uniwersyteckiej
Janusz Sondel

CZĘŚĆ III. KULTURA FIZYCZNA – TURYSTYKA I SPORTY EKSTREMALNE
Znaczenie gór dla kultury fizycznej
Ewa Kałamacka
Turystyka ekstremalna w perspektywie psychologicznej
Janusz Zdebski
Początki i rozwój medycyny górskiej
Zdzisław Jan Ryn
Wybrane zagadnienia narciarstwa wysokogórskiego
Szymon Krasicki
Kto i jak góry rowerem zdobywał, czyli o początkach kolarstwa polskiego w Karpatach
Artur Kurek
Sport, narracja i tożsamość. O badaniach tekstów autobiograficznych sportowców samotników
Małgorzata Okupnik
O „sztuce cierpienia” na „wyspach ascezy”. Refleksje nad sensem ryzykowania
Wojciech Swędzioł
Prekursorzy znad Willi i Wilenki
Ryszard Wasztyl

CZĘŚĆ IV. LITERATURA TURYSTYCZNA – SZTUKA
O doktorze Teodorze Tripplinie i jego wycieczkach po stokach galicyjskich i węgierskich Tatrów. Plotki, zmyślenia i szczera prawda
Jacek Kolbuszewski
„Ta dolina za świat cały wystarczy”. O wędrówkach po Dolinie Prądnika spisanych na kartach warszawskiego czasopisma „Wędrowiec”
Iwona Cybula
„Obrazy czarujące, od których oczów trudno oderwać
Uwagi o sposobach przedstawiania Tatr w twórczości Walerego Eljasza
Joanna Ziarkowska, Dominik Ziarkowski
Recepcja przewodnika Frantiska Kroutila i Jana Gellnera w Czechosłowacji i w Polsce (przyczynek do dziejów taternickiej literatury przewodnikowej)
Wiesław A. Wójcik
Rola czasopism wspinaczkowych w rozwoju kultury „okołotaternickiej”
Tomasz Ręgwelski

CZĘŚĆ V. TURYSTYKA GÓRSKA
Turystyka górska jako czynnik socjalizacji
Krzysztof Przecławski
U początku drogi, czyli jak rodziła się pasja górska Władysława Krygowskiego
Iwona Dominek
Upowszechnianie turystyki górskiej w kontekście postaw krakowskich studentów wobec kultury fizycznej – rola instytucji ekonomicznych
Bartosz Szczechowicz
Świadomość odpowiedzialności prawnej a rozwój turystyki górskiej i alpinizmu
Dominik Wolski

CZĘŚĆ VI. TURYSTYKA WSPÓŁCZESNA
Turystyka w edukacji osób niepełnosprawnych
Krzysztof Kaganek
O definiowaniu pojęcia przewodnika turystycznego i określaniu jego zadań w ustawie o usługach turystycznych (kilka uwag krytycznych)
Piotr Cybula
Kraków jako ważny ośrodek turystyki młodzieżowej. Na podstawie badań ruchu turystycznego w 2008 r.
Bożena Alejziak
Turystyka religijna w Krakowie – przeszłość i współczesność
Anna Wilkońska
Pielgrzymowanie do relikwii św. Jakuba Apostoła. Refleksje o dziedzictwie kulturowym gór
Kazimiera Orzechowska-Kowalska
Współczesne dylematy rozwoju turystyki w himalajskim Królestwie Bhutanu
Zygmunt Kruczek, Michał Kruczek
W poszukiwaniu nowych metafor podróży
Sabina Owsianowska